PRAVIDLÁ SÚŤAŽE


Tieto pravidlá upravujú súťaž s názvom "Cena Potravinárskej komory Slovenska" (ďalej len "súťaž") a sú jediným záväzným dokumentom pre organizovanie tejto súťaže. Tieto pravidlá môžu byť zmenené formou písomných dodatkov. Zmeny pravidiel sú po vyhlásení súťaže prípustné iba za písomného súhlasu Potravinárskej komory Slovenska. 

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je Potravinárska komora Slovenska, so sídlom Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 36065803 (ďalej len "organizátor").

2. Termín konania súťaže


3. Podmienky účasti v súťaži

3.1 Účasť v súťaži je dobrovoľná.

3.2 Súťaže sa môže zúčastniť každý podnikateľský subjekt so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý sa zaoberá potravinárskou výrobou, v rámci kategórií B/, C/ a D/ sa môže súťaže zúčastniť aj každý podnikateľský subjekt so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorý v Slovenskej republike predáva výrobky vlastnej značky (ďalej len "výrobca").

3.3 Do kategórií súťaže uvedených v odseku 4.1., písm. A/ až C/ môžu byť prihlásené nové alebo nutrične upravené výrobky, ktoré boli výrobcom uvedené na trh v posledných 3 rokoch. Na výrobky v štádiu prototypu sa táto súťaž nevzťahuje.

3.4 Do kategórie súťaže uvedenej v odseku 4.1., písm. E/ môže byť prihlásený podnikateľský subjekt, ktorý začal podnikať v potravinárskej výrobe v posledných 3 rokoch od začatia súťaže.

3.5 Do kategórie súťaže uvedenej v odseku 4.1. písm. F/ môže prihlásiť ktorýkoľvek podnikateľský subjekt osobnosť, ktorá významným spôsobom prispela k rozvoju potravinárstva v Slovenskej republike v zmysle kritérií, ktoré tvoria prílohu týchto pravidiel.

3.6 Prihlasovanie do súťaže prebieha v termíne od 15.7.2021 do 31.10.2021 a prihláška nie je spoplatnená. Jeden výrobca môže prihlásiť do súťaže viac svojich výrobkov, pričom každý výrobok musí byť prihlásený na samostatnej prihláške. V rámci rovnakého výrobku odlíšeného napr. ovocnou zložkou, ochucujúcou zložkou a pod. je možné prihlásiť max. tri výrobky.

3.7 K termínu 31.10.2021 bude ukončený príjem prihlášok do súťaže. V termíne od 01.11.do 30.11.2021 bude prebiehať vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou (ďalej len "komisia").

3.8 Do konečného vyhodnotenia súťaže budú zahrnuté len tie výrobky, ktoré splnili všetky podmienky stanovené týmito pravidlami súťaže. Súčasťou hodnotenia prihlásených výrobkov je tiež ich senzorické hodnotenie. Z tohto dôvodu budú výrobcovia vyzvaní na dodanie prihláseného výrobku organizátorovi. Výrobky budú dodané v období od 1.11. do 15.11.2021, konkrétne pred termínom zasadnutia odbornej komisie. Výrobca bude organizátorom s dostatočným časovým predstihom na dodanie výrobkov upozornený organizátorom prostredníctvom e-mailu a telefonicky. Výrobca dohodne s organizátorom presný termín dodania výrobkov a požadovaný počet kusov.

3.9 Výsledky súťaže budú vyhlásené do 31.12.2021 a výhercovia budú o umiestnení v súťaži informovaní. Výsledky budú rovnako umiestnené na internetových stránkach organizátora a poskytnuté médiám.

4. Kategórie súťaže

4.1 Organizátor vyhlasuje nasledovné kategórie súťaže, do ktorých je možné výrobky prihlásiť:

A/ Inovatívny výrobok

B/ Inovácia v rámci predpripravených a hotových jedál

C/ Reformulácia roka

D/ Trvalá udržateľnosť

E/ Začínajúci potravinár

F/ Osobnosť potravinárstva

4.2 Nižšie uvedené oblasti inovácií a ich podkategórie je potrebné vnímať ako pomôcku. Výpočet nie je úplný a sú prípustné aj ďalšie nevymenované možnosti. Výrobca v prihláške uvedie, čím je výrobok inovatívny a popíše, ako výrobok ním uvedenú inováciu spĺňa.

4.2.1 Bezpečnosť potravín:

i. Vďaka novému prístupu k systému riadenia pri výrobe alebo distribúcii je zabezpečená lepšia bezpečnosť hotového výrobku (napríklad zlepšenie komunikácie systému vysledovateľnosti - online dostupnosť o výrobkoch, nový prístup ku kontrole pri výrobe, nové at-line alebo online analytické postupy, zlepšenie systému zabezpečenia hygieny pri výrobnom procese a pod.)

ii. Použitie aktívnych alebo inteligentných obalových prvkov (napríklad antimikrobiálne obaly, obaly s informatívnou funkciou, balenie do ochrannej atmosféry a pod.)

iii. Inovované procesy výroby, ktoré znižujú riziko vzniku kontaminantov alebo pomáhajú odstrániť kontaminanty počas výrobného procesu (napr. zníženie obsahu procesných kontaminantov, zníženie rizika rastu patogénnej mikroflóry - úprava receptúry a overenie, že výrobok nepatrí medzi výrobky podporujúce rast Listeria monocytogenes a pod.)


4.2.2 Potraviny a zdravie:

I. Vďaka spôsobu spracovania zostávajú zachované dobré výživové vlastnosti surovín (vitamíny, minerálne látky).

II. Potraviny s obsahom látok s pozitívnym vplyvom na ľudské zdravie (schválené zdravotné tvrdenie alebo podložené vedeckými štúdiami).

II. Potraviny obohatené o výživovo aktívne látky (encapsulované vitamíny a pod.).

4.2.3 Kvalita potravín:

I. Potraviny ojedinelé vďaka miestu proveniencie (je potrebné doložiť, že miesto proveniencie alebo lokálne používaný spôsob výroby má vplyv na vlastnosti výrobku).

II. Spôsob spracovania potraviny s vysokou pridanou hodnotou (napr. dlhozrejúci syr, fermentované mäsové výrobky a pod.).

III. Netradičná receptúra výrobku (použitie netradičnej zložky vedúcej ku zlepšeniu vlastností potraviny (napríklad trvanlivosť, senzorické vlastnosti, skladovateľnosť za rôznych podmienok a pod., zmena pomeru zložiek).

IV. Neobvyklý spôsob spracovania vedúci ku zlepšeniu úžitkových vlastností potraviny.

4.2.4 Reformulácia roka:

I. Potraviny, v ktorých bol znížený obsah cukru, tuku alebo soli

II. Potraviny, v ktorých bol znížený obsah celkovej energie alebo obsah energie na porciu;

III. Potraviny, v ktorých bolo vylepšené zloženie tukov, napr. zníženie alebo odstránenie transmastných kyselín, zníženie nasýtených mastných kyselín atď.

IV. Obohatenie portfólia o výrobok s vylepšeným zložením z hľadiska cukru, tuku, soli alebo z hľadiska obsahu energie.

Poznámka: výrobca nemôže prihlásiť výrobky spracované inovatívnou technológiou v každom ročníku súťaže, pokiaľ je oblasťou inovácie práve táto technológia.

4.2.5 Inovácie v rámci predpripravených a hotových jedál

I. Spôsob spracovania suroviny (ručne, strojovo, kombinovane a pod.);

II. Lokálnosť zdrojov surovín (bez dovozu základnej suroviny) ;

III. Overený technologický proces výroby (s minimálnym rizikom pre spotrebiteľa);

IV. Spôsob a dĺžka uchovávania (chladenie, mrazenie, pri izbovej teplote a pod.) ;

V. Spôsob balenia výrobku (obal, ochranný plyn, recyklovateľnosť obalu a pod ;

VI. Výnimočnosť chute po tepelnom opracovaní/zohriatí.

4.2.6 Trvalá udržateľnosť:

I. Šetrnosť vo vzťahu ku spotrebe vody a energie;

II. Lokálnosť zdrojov surovín - znižovanie uhlíkovej stopy;

III. Obal šetrný k životnému prostrediu;

IV. Spôsob a dĺžka dopravy k spotrebiteľovi;

V. Náročnosť a doba skladovania (spotreba energie, kvalita, bezpečnosť);

VI. Komunikačná edukačná kampaň pre spotrebiteľov.


4.3. Hlavné kritériá hodnotenia v kategóriách podľa odseku 4.1. písm. A/ B/ a C/ sú:

I. Inovatívnosť výrobku (30 %)

II. Výživová hodnota výrobku - výrobok nemusí byť v tejto oblasti inovatívny, hodnotí sa celkový profil potraviny (30 %)

III. Senzorické vlastnosti výrobku (30 %)

IV. Preferencie hodnotiteľa (10 %)

4.4 V rámci kategórie podľa odseku 4.1. písm. B/ bude výrobok posudzovaný po tepelnej resp. inej úprave doporučenej výrobcom (varenie, pečenie grilovanie, smaženie, ohrev, opekanie a pod.)

4.5 V rámci kategórie podľa odseku 4.1. písm. D/ bude posudzovaný rozsah, dopady prihlásenej aktivity, ako aj celkový prístup prihlasovateľa k ochrane životného prostredia.

4.6 V rámci kategórie podľa odseku 4.1. písm. E/ - začínajúci potravinár, bude posudzovaný celkový príbeh podnikania zaslaný prihláseným účastníkom.

4.7 Hodnotenie prihlásených výrobkov a určenie víťazov vo všetkých kategóriách uskutočňuje odborná komisia zložená z odborníkov vedeckých a výskumných pracovísk, zástupcov potravinárskeho priemyslu (organizátora súťaže) a ďalších významných inštitúcií.

4.8 Komisia má právo v rámci danej kategórie neurčiť žiadneho víťaza.

5. Všeobecné ustanovenia

5.1 Organizátor sa týmto zaväzuje, že bude dodržiavať právne predpisy, najmä právne predpisy na ochranu osobných údajov.

5.2 Účasťou v súťaži prejavuje každý výrobca svoj súhlas s jej pravidlami a s tým, že organizátor je oprávnený uverejniť výsledky súťaže na svojich internetových stránkach. Zároveň výrobca prejavuje svoj súhlas s tým, že organizátor je oprávnený nakladať s ním poskytnutými informáciami v rozsahu realizácie tejto súťaže vrátane poskytnutia všetkých informácií členom odbornej komisie, a to za účelom vyhodnotenia súťaže.

5.3 Účasťou v súťaži vyjadruje výrobca svoj súhlas s uverejnením výsledkov súťaže na internetových stránkach organizátora, a to v rozsahu uvedenia názvu výrobcu, názvu výrobku, fotodokumentácie výrobku a jeho popisu.

5.4 Účasťou v súťaži každý účastník súťaže prejavuje svoj súhlas s tým, že pokiaľ sa výrobca, resp. výrobok v súťaži umiestni na hodnotenom mieste, organizátor je oprávnený uverejniť informácie uvedené v prihláške a dokumentačný materiál (text, video, fotografie a pod.) z odovzdávania cien. Účasťou v súťaži každý účastník prejavuje súhlas s tým, že organizátor je oprávnený informácie uvedené v prihláške a dokumentačný materiál z odovzdávania cien využívať v súvislosti so súťažou a aktivitami organizátora, a to najmä na internetových stránkach organizátora, v tlačených a elektronických médiách, t.j. výrobcu, resp. výrobok propagovať.

5.5 Organizátor si vyhradzuje právo meniť tieto pravidlá, prípadne súťaž bez náhrady zrušiť.

5.6 Tieto Pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Organizátorom.

V Bratislave, dňa 14.7.2021


Kritériá na udelenie ocenenia v kategórií "Osobnosť potravinárstva"

Podanie návrhu: Návrh na ocenenie "Osobnosť potravinárstva" nemôže podať fyzická osoba na inú osobu ani sama na seba. Návrh môže podať zástupca pracoviska, na ktorej navrhovaná osoba pracovala alebo pracuje, záujmové združenie, združenie, asociácia, Potravinárska komora Slovenska, fakulta, katedra, ústav, odbor alebo iná organizačná štruktúra organizácie.

Časové ohraničenie pôsobnosti navrhovaného: Návrh je možno predložiť najskôr po aktívnej, celospoločensky uznanej, odborne prínosnej a potravinárstvo rozvíjajúcej práci min. 15 rokov.

Oblasti výberu navrhovaných:

1. Celoživotný prínos za rozvoj potravinárstva v nasledovných oblastiach:

  • Riadiaca a manažérska práca v potravinárstve,
  • Vybudovanie nových výrobných a spracovateľských kapacít v potravinárstve,
  • Riadiaca práca v zastupiteľských organizáciách rezortu, samosprávy, medzinárodných organizáciách,

2. Celoživotný prínos v oblasti vzdelávania a výskumu:

  • Vedecko-výskumná činnosť v potravinárstve, dopytovo orientovaný výskum pre prax, rozvoj a podporu start upov a spin offov
  • Vzdelávacia činnosť- vzdelávanie a výchova nových generácii študentov na všetkých stupňoch vzdelávania, edičná a publikačná činnosť, organizácia vedeckých a odborných podujatí, celoživotné vzdelávanie a spolupráca s praxou,

3. Celoživotný prínos v oblasti propagácie, komunikácie, strategického rozvoja a rozvoja infraštruktúry potravinárstva:

  • Aktivity v oblasti mediálnej propagácie, komunikácie a obhajoby záujmov potravinárskeho priemyslu doma aj v zahraničí, formou verejných prezentácií a diskusií, publikovaných príspevkov a stanovísk,
  • Aktivity v oblasti stratégií rozvoja potravinárstva a jeho infraštruktúry na domácej aj zahraničnej úrovni, zastupovanie záujmov slovenskej republiky v oblasti potravinárstva s významným dopadom na jeho posilňovanie.