HODNOTENIE

  • K termínu 30.9.2020 bol ukončený príjem prihlášok do súťaže. V termíne do 30.11.2020 prebehlo vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou (ďalej len "komisia").
  • Do konečného vyhodnotenia súťaže boli zahrnuté len tie výrobky, ktoré splnili všetky podmienky stanovené týmito pravidlami súťaže. Súčasťou hodnotenia prihlásených výrobkov je tiež ich senzorické hodnotenie. Z tohto dôvodu boli výrobcovia vyzvaní na dodanie prihláseného výrobku. Výrobca si sa vždy dohodne s organizátorom na presnom termíne dodania výrobkov v požadovanom množstve (minimálne 5 ks výrobkov).

  • Hodnotenie prihlásených výrobkov a určenie víťazov vo všetkých kategóriách uskutočňuje odborná komisia zložená z odborníkov vedeckých a výskumných pracovísk, zástupcov potravinárskeho priemyslu (organizátora súťaže) a ďalších významných inštitúcií.

  • Komisia má právo v rámci danej kategórie neurčiť žiadneho víťaza.

  • Organizátor Súťaže o Cenu PKS bude informovať účastníkov aj výhercov o termíne slávnostného vyhlásenia výsledkov za rok 2020.