OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov

 • Odoslaním Prihlášky do súťaže kontaktná osoba potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov. Kontaktná osoba berie na vedomie, že pre účely organizácie súťaže je nevyhnutné spracovanie osobných údajov kontaktnej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, telefón, mobil, e-mailová adresa.
 • Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby prejavený pri vstupe do súťaže odoslaním prihlášky do súťaže.
 • Prevádzkovateľom databázy osobných údajov je Potravinárska komora Slovenska, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, IČO: 36065803. Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "zákon") a európskym nariadením (EU) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR") .
 1. Spracúvanie osobných údajov pre účely kontroly a vyhodnotenia súťaže podľa pravidiel.
 2. Osobný, telefonický, písomný a elektronický kontakt za účelom overenia splnenia podmienok súťaže súťažiacim, informácie o výhre, jej odovzdaní a ďalšia s tým súvisiaca komunikácia.

Informačná povinnosť

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú nasledujúce:

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. 

2. Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme. 

3. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj my máme povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. 

4. Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať. 

5. Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi resp. inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

6. Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu. 

  7. Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

  S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

  8. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

  Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Čo má odvolanie súhlasu obsahovať? Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, a email, aby sme vás vedeli identifikovať. 

  9. Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

  Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je potrebné poslať v písomnej podobe na adresu Potravinárska komora Slovenska, Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava, alebo na adresu pks@pks.sk

  www.pks.sk